!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsupplåtelse

 

Regler för andrahandsupplåtelse inom BRF Mälarstrand 1


Upplåtelse av lägenheten i andra hand regleras i dels bostadsrättslagen, dels i föreningens stadgar (7, 30, och 31 §§). Föreningens regler och rutiner vid andrahandsuthyrning är följande:


Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheter i andrahand utan styrelsens medgivande. Den som önskar hyra ut i andra hand ska alltid ha styrelsens godkännande innan uthyrning sker. Ansökan ska göras på bifogad blankett. Styrelsen tar ställning till sådan ansökan vid ordinarie styrelsesammansträde. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång per månad men under sommaren och större helger med längre mellanrum.


Skäl för att få hyra ut i andra hand kan vara t.ex. studier, arbete på annan ort eller för att prova sammanboende. Korttidsuthyrning av typ Airbnb är inte tillåten. Styrelsen kan bevilja tillstånd för 6-12 månader åt gången. Andrahandsuthyrningar utan tillstånd innebär risk för avhysning.
Föreningen tar ut en administrativ avgift vid andrahanduthyrning (§ 7 i föreningens stadgar) som för närvarande är 10 % av innevarande års prisbasbelopp per 12 månader.

• Skriftlig ansökan på bifogad blankett lämnas till styrelsen i god tid före den planerade andrahandsuthyrningen. Till blanketten bifogas:

  • Dokument som styrker anledningen för andrahandsupplåtelsen (så som anställningsavtal osv).
  • Tidsbegränsat kontrakt mellan dig som bostadsrättsinnehavare och hyresgästen med uppsägningsklausul (gärna 1-3 månader) samt klausul om att hyreslagens bestämmelser om besittningsskydd inte ska gälla (Detta för att du som bostadsrättsinnehavaren ska kunna återta nyttjanderätten till din lägenhet om den sammanlagda hyrestiden skulle överstiga 2 år).
  • Id-handling på hyresgästen.

• Om man vill förlänga en tidigare beviljad ansökan ska alltid ny ansökan ske på ny blankett enligt ovan.
• Om man byter hyresgäst under en pågående andrahandsuthyrning ska ny ansökan göras. Använd bifogad blankett.
• Under uthyrningstiden måste du, som hyr ut i andra hand, hålla styrelsen underrättad om dina kontaktuppgifter (tel.nr. och e-postadress).
• Garage- eller annan parkering inom föreningen, ingår inte vid en andrahandsupplåtelse av lägenhet. Föreningen erbjuder sådan tillfälligt ledig plats i enlighet med ordinarie kösystem för parkeringsplatserna.

Observera att bostadsrättshavaren har fullt ansvar för lägenheten, även vid andrahandsuthyrningar. Som lägenhetsinnehavare ska du informera den som hyr i andra hand om rutiner och regler som berör boendet, se bilaga nedan. Du ansvarar bl.a. för att din hyra betalas i tid och att din hyresgäst är skötsam.

Dokument

Ansökan om tillstånd för andrahandsupplåtelse.pdf 2016-02-14

Uppdaterad 2018-08-30