!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mark och trädgård

 

Den mark som omger våra fastigheter liksom gångvägarna och gräsytorna är uppdelad mellan staden och de olika föreningarna som utnyttjar området.

Dessa föreningar är, förutom vår förening Mälarstrand 1 (som förvaltar fastigheten Kräftan 6), Mälarstrand 2 (Kräftan 7), Mälarstrand 3 (Kräftan 8) och Mälarstrand 1620 (Kräftan 9).

 

Många delägare

Den mark som vår förening äger är något förenklad avgränsad på det sätt som framgår av grön markering i nedanstående karta:

Marken kring husen i vår förening Mälarstrand 1 gränsar både till stadens och grannföreningarnas marker. Staden äger den mark och de gångväger som vetter mot trapporna upp till Kristinebergsstrandens strandpark, liksom gångvägen som från dessa trappor leder fram till trappen upp till Olof Dalins väg. Andra föreningar äger marken som omger deras fastigheter.

Gemensamhetsanläggning

För att sköta dessa delvis gemensamma markytor, kör-, gång- och cykelvägar, finns en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Dess styrelse består av representanter från de ingående bostadsrättsföreningarna. Anläggningen omfattar markytor, kör-, gång- och cykelvägar samt  ledningar och anordningar för spill- och dagvatten. Dessutom ingår grovsoprummet inom Kräftan 9 i gemensamhetsanläggningen.

Två vägar eller stigar i området skall skötas av stadsdelsförvaltningen och det är dels stigen från "badbryggan" som går genom hela området förbi tennisbanor och fotbollsplan och dels vägen från Olof Dahlins väg via trapporna ner till Kristinebergs Strand. Skötseln av dessa vägar gäller både sommar och vinter.

Gården mellan 33:an och 31:an ingår inte i gemensamhetsanläggningen. Inte heller de häckar som växer närmast intill en del av husväggarna eller rabatter vid entréerna. För detta område ansvarar och betalar vår förening för skötsel. Även övriga föreningar ansvarar och betalar för området närmast huskropparna i sina respektive föreningar.

Samfälligheten har ett skötselavtal tecknat med HSB mark och trädgård. Avtalet består av flera delar. En del omfattar all gemensam mark. Andra delar den mark som tillhör respektive förening men som inte ingår i samfälligheten.

 

 

Dokument

Tradgårdspolicy Samfälligheten.pdf 2017-11-07