!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler för ombyggnader och renoveringar

Rev: 2015-06-15

VÅR VISION

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 skall äga och förvalta tre fastigheter med hög kvalitet och god driftsekonomi samt erbjuda medlemmarna ett attraktivt boende med bevarad funkiskaraktär.
Fastigheten ägs i sin helhet av bostadsrättsföreningen. Som medlemmar i föreningen har vi nyttjanderätten till våra lägenheter, men vi äger dem inte. Alla ombyggnads- och renoveringsåtgärder är därför en gemensam angelägenhet för föreningen och dess medlemmar. Misstag i ombyggnads- eller renoveringsarbeten kan ställa sig mycket dyrt för såväl den enskilde medlemmen som föreningen.


Denna sammanställning, är avsedd att vara ett stöd och riktlinjer för medlemmar och styrelse som måste samverka nära för att säkerställa ett gott resultat.
VVS-installationer ska göras av företag som tillhör branschorganisationen Säkra vatteninstallationer och ska efter avslutat arbete utfärda branschorganisationens kontrollintyg. Kopia lämnas till föreningens styrelse.


I syfte att säkerställa en professionell handläggning av ombyggnadsärenden, använder sig föreningen ibland av externa konsulter som rådgivare och besiktningsmän. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren står för alla externa besiktningskostnader.


STEG 1: STYRELSENS TILLSTÅND KRÄVS vid:

1. Ingrepp i en bärande konstruktion
2. Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.


Vid större ingrepp kan det även erfordras bygganmälan/ bygglov från Stadsbyggnadskontoret.
Kontakta styrelsen redan på planeringsstadiet för att komma överens om vad som skall anses gälla i själva tillståndsfrågan.


STEG 2: ANBUD OCH DOKUMENTATION

Innan arbetet startar är det bra att se till att alla papper är klara. Styrelsen kan tänkas be dig visa upp:

 • Tekniska specifikationer och konstruktionsberäkningar
 • Entreprenörer och kontrakt/avtal. *Tids- och aktivitetsplan.
 • Nödvändiga auktorisationer (VVS, el, våtrum, kakalsättning/tätskikt etc.) 
 • Projektansvarig (entreprenör eller bostadsrättsinnehavaren)

Alla ingrepp i ventilation och rörsystem ska särskilt utredas för ev. påverkan på andra lägenheter eller fastighetens allmänna ventilation eller rörsystem. T ex kan installation av evakuerande köksfläkt inte godkännas.


STEG 3: INLÄMNING AV ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL STYRELSEN

Handlingar under steg 2 inlämnas till styrelsen som underlag för ansökan om tillstånd. Styrelsen och en besiktningsman gör en förbesiktning i den berörda lägenheten med granskning av underlag och diskussion med entreprenör. Styrelsen fattar därefter beslut som protokollförs och arkiveras.

STEG 4: FÖRBEREDELSER FÖR BYGGSTART

Ansökan måste vara godkänd, först därefter kan arbetena starta. Styrelsen kan i beslutet om.

 • Före byggstart skall sprick/skadebesiktning ske i intilliggande lägenheter vid t ex. bilning. Boende i andra lägenheter skall ge tillträde till sådan besiktning.
 • Vid eventuella bygglovspliktiga arbeten skall alltid kopia av byggsamråd överlämnas till styrelsen före byggstart.
 • Försäkringsbevis från anlitade entreprenörer skall kontrolleras före byggstart.

STEG 5: BYGGSTART OCH ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

När villkoren för byggstart är uppfyllda kan ombyggnadsarbetena starta.
Gällande branschregler ska uppfyllas vid alla typer av arbeten.

 • BBR, Boverkets byggregler, skall alltid uppfyllas vid renoveringar och ombyggnader. T ex ombyggnader av kök.
 • BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum
 • GVK, AB Svensk Våtrumskontroll (plastmattor i våtrum)
 • ”Säker vatteninstallation” branschregler för rörinstallatörer

Styrelsen kan ställa särskilda villkor för godkännande av spårning, slagborrning och bilning och föreskrivna att utanpåliggande elledningar skall installeras istället för att fälla in dem i väggar och tak

STEG 6: ARBETETS GÅNG

Arbetena måste utföras professionellt och med iakttagande av relevanta säkerhets- och branschregler eller motsvarande enligt punkt 5. Styrelsen kan göra stickprovsmässiga kontroller under arbetets gång, där eventuellt sakkunnig vid behov kan delta.

 • Bullerstörande arbete ska utföras under normal arbetstid på vardagar mellan 08.00-17.00. Omkringboende ska informeras.
 • Skydda golv och väggar i trapp och hissar genom täckning.
 • I trapphuset eller källaren får ej förvaras byggnadsmaterial eller utföra t ex sågning och kapning.
 • Frånluftsventiler ska stängas helt under byggtiden för att undvika nedsmutsning av ventilationssystemet
 • Rivningsmaterial, kartonger o dyl. placeras utomhus. Framkomligheten får ej påverkas. Fraktas bort inom ett dygn. Byggnadsmaterial får inte lämnas i grovsoprummet.
 • Hantverkare får parkera på gångvägen eller utanför porten max 30 minuter för i- och urlastning.

Särskild försiktighet ska iakttas när det gäller hissen som ej får överbelastas. Ev. skador på dörrar, hiss eller fastigheten i övrigt, liksom kostnader för extra städning faktureras bostadsrättsinnehavaren.


7 SLUTBESIKTNING OCH GODKÄNNANDE

När arbetena är slutförda skall slutbesiktning ske av styrelsen tillsammans med entreprenör och ev. anlitad besiktningsman.
Vid slutbesiktningen skall erforderliga nya relationsritningar , intyg och kvalitetsdokument finnas tillgängliga för kontroll av besiktningsmannen. Saknas intyg kan entreprenaden underkännas vilket kan medföra ökade kostnader för bostadsrättsinnehavaren. Kopior på intyg överlämnas till föreningen.
Normal tid för åtgärdande av ev. kvarstående fel efter slutbesiktning är 2 månader. Efterbesiktning kan vid behov genomföras av styrelsen.
Sedan styrelsen godkänt arbetena utfärdar den ett protokollfört intyg.

Dokument

Blankett_renovering.pdf 2015-02-01
Utskriftvänlig version