!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekonomisk plan

Ekonomisk plan

 


BRF MÄLARSTRAND l

Organisationsnr: 716405-7510

     
  EKONOMISK PLAN  
     
  FÖR  
  BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄLARSTRAND 1  
  STOCKHOLMS STAD  
     

Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker:

A Allmänna förutsättningar Sida 2
B Beskrivning av fastigheten Sida 2-4
C Kostnader för föreningens fastighetsförvärv Sida 4
D Finansieringsplan och beräkning av föreningens årliga kostnader Sida 5-6
E Beräkning av föreningens årliga intäkter Sida 6
  Tabell: Redovisning av andelstal, insatser, upplåtelseavgifter, årsavgifter mm Sida 7-8
F Särskilda förhållanden Sida 9
G Enligt Bostadsrättslagen föreskrivet intyg Sida 10

 


 

A. Allmänna förutsättningar

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1, som registrerats hos Patent- och Registreringsverket 1993-08-12, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder, lokaler och mark under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Uppförandet av tre bostadshus innehållande sammanlagt 82 st lägenheter pågår och inflyttning beräknas ske med början i augusti 1998.

Upplåtelse av bostadsrätterna beräknas ske så snart föreningen erhållit länsstyrelsens tillstånd.

I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1 § bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande ekonomiska plan för föreningens verksamhet. Uppgifterna i planen grundar sig på nedan redovisad upphandling samt på beräkning av under byggnadstiden tillkommande kostnader. Beräkning av föreningens årliga kapital- och driftskostnader grundar sig på vid tiden för planens upprättande kända förhållanden.

För byggnadsföretaget, som genomförs som totalentreprenad av JM Byggnads AB har tecknats köpe- samt entreprenadkontrakt daterade 1998-02-25. Föreningen har ansökt om statliga räntebidrag (statlig bostadsbyggnadssubvention). Länsstyrelsen i Stockholms Län har ännu inte meddelat beslut.

Föreningen har tecknat avtal med SE-Banken BoLån avseende de långfristiga lån som beräknas upptas för föreningens finansiering.

AB Bostadsgaranti garanterar i särskild garantiförbindelse kontraktets fullföljande och lämnar säkerhet tör föreningens skyldighet att återbetala insatser m m till bostadsrättshavare som omnämns i 4 kap 2 § bostadsrättslagen.

B. Beskrivning av fastigheten

Fastighetsbeteckning:   Kräftan 1, Stockholm
Adress:   Kristinebergs Strand
Tomtens areal:   3 654 m2  
Bruksarea ovan mark:   7 454 m2  
Lägenhetsarea:   6 564,5 m2  
Byggnadens utformning:   Tre bostadshus med sju våningar samt källare
Antal bostadslägenheter:   82  

Gemensamma anordningar och utrymmen

 • Byggnaderna kommer att anslutas till fjärrvärme levererad av Stockholm Energi AB
 • Undercentral fjärrvärme i hus 7
 • Elcentral och städrum
 • Tomrör och dosor för rikstelefon
 • Kabel- TV
 • Hissar och hisschakt
 • Soprum
 • Lägenhetsförråd, i skyddsrum hus 7 och 8
 • Tvättstugor
 • Cykel- och barnvagnsrum
 • Styrelselokal, dusch, WC och bastu i hus 7
 • Övernattningsrum med WC/dusch i hus 8
 • Entréer och trapphus
 • Postboxar

 


 

Gemensamma anordningar på tomtmark

 • Gårdshus
 • Markförankrade soffor och bord, planteringar, grusbelagda gång- och angöringsvägar, belysning
 • Primär- och sekundärledning för fjärrvärme
 • Vatten, avlopp- och dagvattenledningar med tillhörande brunnar
 • Ledningar för el, tele och kabel-TV

Gemensamhetsanläggningar

 1. Parkeringsanläggningar, gemensamma för fastigheterna Kräftan 1, 2 och 3
  1. Bilplatser i garage, beläget på nedre plan på fastigheten Kräftan 5
  2. Bilplatser i carport samt öppna platser på kajen
 2. Markanläggningar, gemensamma för fastigheterna Kräftan 1, 2, 3 och 5
  1. Kvartersgator, lekplats, grönområde och gångvägar/parkvägar
  2. Trappa och körväg/gångväg ner till kaj
  3. Pumpstation
  4. Avlopp, dagvatten och perkolationsmagasin
  5. Grovsoprum i hus 3, beläget på Kräftan 5

Gemensamhetsanläggningarna kommer inte att vara färdigställda i sin helhet vid inflyttning. Färdigställandet beräknas ske senast i juni 1999.

Servitut

Stockholms Stad äger rätt att utan ersättning inom föreningens fastighet bibehålla, förnya, använda och underhålla allmän gång- och cykelväg samt allmänna ledningar.

Kortfattad byggnadsbeskrivning

Grundläggning:   Bottenplatta av betong på pålar
Stomme:   Betong
Ytterväggar:   Puts, regelstomme med isolering, gipsskivor.
     
Lägenhetsskiljande väggar och bärande väggar i övrigt:   Betong, alt regelstomme med isolering och gipsskivor
Innerväggar, ej bärande:   Gipsskivor på regelstomme
Yttertak:   Plåt, takstolar av trä, isolering
Trappor:   Förtillverkad betong med beläggning av cementmosaik
Fönster och fönsterdörrar:   Trä, kopplade 2+ 1 glas, aluminiumbeklädda
Entrépartier:   Ek
Balkonger:   Betong, räcke av lackerad aluminium

Värme och ventilation

Fjärrvärme. Frånluftsventilation, tilluft via uteluftsventiler placerade under fönster bakom radiatorer

 


 

Kortfattad rumsbeskrivning

Rum Golv Väggar Tak Övrigt
Hall/kapprum Parkett Tapet Grängat Kapphylla
Skåpinredning enligt ritning
Vardagsrum Parkett Tapet Grängat Fönsterbänkar
Gardinbeslag
Kök Linoleum Tapet resp målat, stänkskydd av kakel Målat Fönsterbänkar
Gardinbeslag
Spis
Kyl/frys
Spiskåpa
Förberedelse för diskmaskin
Kökssnickerier enligt ritning
Övriga rum Parkett Tapet Grängat Fönsterbänkar
Gardinbeslag
Skåpinredning enligt ritning
Förråd/kik Linoleum Målat Grängat  
WC/dusch Klinker Kakel Målat Badrumsskåp och spegel
Handdukshållare
Toalettpappershållare
Golvvärme på wc
Förberedelse för tvättmaskin
WC Klinker Målat stänkskydd av kakel Målat Spegel
Handdukshängare
Toalettpappershållare
         

En omgång ritningar hålls tillgängliga hos bostadsrättsföreningens styrelse.

C. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Fastighetsförvärv inkl på fastigheten vid förvärvet nedlagda kostnader   45 000 000
     
Nybyggnadskostnader inkl mervärdeskatt, anslutningsavgifter, lagfarts- och inskrivningskostnader m.m.   111 400 000
     
Övrig del av entreprenadkostnaden: Merkostnad för grundläggning mm som entreprenören erhåller särskild ersättning för i form av bidrag    
     
Likviditetsreserv , oförutsett   505 000
     

Beräknad slutlig anskaffningskostnad

  156 905 000
     

Fastigheten är under entreprenadtiden brandförsäkrad genom entreprenörens försorg. Vid tillträde övertar bostadsrättsföreningen ansvaret för att huset är fullvärdesförsäkrat. Taxeringsvärdet har ännu inte fastställts.

 


 

D. Finansieringsplan och beräkning av föreningens årliga kostnader

Åriga kostnader avser år 1 från slutlig placering av lån och förutsatt att räntebidragsperiodens första år löper från samma dag.

Kapitalkostnader

Specifikation av lån som beräknas kunna upptagas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga räntekostnader och amorteringar.

Nettoräntekostnaden för föreningens lån, dvs föreningens räntekostnad för beräknade lån minskat med det räntebidrag föreningen beräknas erhålla enligt nu gällande regler, baseras på att en i planen antagen relation mellan slutlig subventionsränta respektive slutliga låneräntor kvarstår vid lånens placering. Ändras denna relation kan detta innebära såväl ökade som minskade nettoräntekostnader. Räntekostnaden för beräknade lån och räntebidrag baseras på en i planen antagen räntenivå. Ändras denna nivå påverkas räntekostnad och räntebidrag i motsvarande grad.

Lån   Belopp   Bindnings­ Ränta Ränte- Amortering Kapital-
        tid ****)   kostnad *****) kostnad
    Kr   år % Kr Kr Kr
Bottenlån   17 288 000   5 6,12% 1 058 026   1 058 026
Bottenlån *)   18 000 000   3 5,82% 1 047 600   1 047 600
Bottenlån *)   18 000 000   1 5,52% 993 600   993 600
Bottenlån *)   18 000 000   1 månad 5,12% 921 600   921 600
Topplån **)   900 000   5 6,62% 59 580 61 425 121 005
Summa lån   72 188 000           4 141 831
Bidrag ******)                
Insats   24 726 000            
Upplåtelseavgift   59 991 000            
Summa   156 905 000            
                 
  Avgår statliga räntebidrag ***)     -1 827 670
  Summa nettokapitalkostnad år 1     2 314 161
                 
  Summa nettokapitalkostnad år 2     2 470 739
  Summa nettokapitalkostnad år 3     2 627 403
                 
                 
*) Beräknad lånetid 40 år, serieplan, amortering:  
  Amortering år 1-5:   0,0000%    
  Amortering år 6:   0,3627% 261 827  
                 
**) Serieplan. 10 år      
  Amortering år 1 :   6,8250% 61 425  
  Amortering år 2:   7,3915% 66 523  
  Amortering år 3:   8,0050% 72 045  
                 
***) Beräknat statligt räntebidrag år 1 :
  Räntebidragsunderlag (RBU) 64 811 000    
  Beräknad subventionsränta (Sub) 6,000%    
  Räntebidrag år 1 47,00% av Sub 2,820%    
  Räntebidrag år 2 43,00% av Sub 2,580%    
  Räntebidrag år 3 39,00% av Sub 2,340%    
                 
****) Lånens bindningstid beräknas preliminärt fördelas mellan 1 månad och 5 år. Beroende på räntevillkor vid slutplacering kan annan kombination av bindningstider bli aktuella. Därefter erbjuds förlängning under ny bindningstid till då gällande villkor.
                 
*****) Vid lägre räntenivå kan ökad amortering ske.
                 
******) Bidrag motsvarande de merkostnader som angivits i beräknade kostnader för föreningens föreningens fastighetsförvärv

 


 

Avsättningar

         
Föreningens fastighetsunderhåll a) 6 564,5 m2     20 kr/m2 131 290
           

Driftskostnader

         
Administration       5 000  
Revisionsarvode       25 000  
Styrelsearvode       25 000  
Försäkringar       30 000  
Fastighetsförvaltning, ekonomisk       70 000  
Fastighetsförvaltning, teknisk inkl fastighetsskötsel       110 000  
Uppvärmning b)       510 000  
Vattenförbrukning       160 000  
Trappstädning       100 000  
Sophämtning       80 000  
Elavgifter (exkl hushållsel) c)       130 000  
Fastighetsskatt d)          
Div driftskostnader, gemensamhetsanläggning inkl trädgårdsskötsel, snöröjning och sandning, kabel-TV       77 000 1 322 000
           

Parkeringskostnader e)

         
Hyra garage 20 platser       204 000  
Driftskostnader garage - port, städning, bevakning mm       24 790  
Hyra carport 3 platser       21 600  
Hyra 8 st öppna p-platser       38 400 288 790
           

Kostnadsreserv f)

        630 000
           
SUMMA BERÄKNADE ÅRLlGA KOSTNADER 4 686 241
 1. Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall enligt föreningens stadgar ske senast fr o m verksamhetsåret efter slutfinansiering.
 2. Uppvärmningskostnad är beräknad efter normalförbrukning.
 3. Individuella kostnader för hushållsel betalas av respektive lägenhet.
 4. Föreningen är befriad från fastighetsskatt under de första 5 åren efter fastställt värdeår, därefter utgår halv skatt i 5 år. Ev fastighetsskatt under värdeåret/färdigställandeåret betalas av entreprenören.
 5. Föreningen förhyr genom samfälligheten parkeringsplatser i garage, carport och öppna platser.
 6. Reserv för framtida kostnadsökningar och intäkts minskningar, t ex fastighetsskatt, ändrade lånevillkor och räntebidrag vid låneomsättning, extra amortering mm.

E. Beräkning av föreningens årliga intäkter

I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens årliga kostnader täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal, se tabell.

Årsavgifter 6564,5   m2   4 398 241
Årshyra garage 20   st 11 400 228 000
Årshyra carport 3   st 7 200 21 600
Årshyra öppna p-platser 8   st 4 800 38 400
           
SUMMA BERÄKNADE ÅRLIGA INTÄKTER 4 686 241

I bilagda tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters huvuddata, såsom andelstal, insatser, årsavgifter mm.

 


 

LÄGENHET       ANDELS TAL     SUMMA INSATS OCH ÅRSAVGIFT  
nr yta   storlek   Insats Upplåtelseavgift UPPLÅTELSEAVGIFT Lägenhet Per månad
                   
701 52,5   2 RK 0,00903 223 000 194 000 417 000 39 716 3 310
702 33,0   1 RKV 0,00663 164 000 69 000 233 000 29 160 2 430
703 79,0   3 RK 0,01194 295 000 375 000 670 000 52 515 4 376
711 102,0   5 RK 0,01490 368 000 732 000 1 100 000 65 534 5 461
712 70,5   3 RK 0,01107 274 000 495 000 769 000 48 689 4 057
713 55,0   2 RK 0,00929 230 000 332 000 562 000 40 860 3 405
714 35,5   1 RKV 0,00689 170 000 152 000 322 000 30 304 2 525
715 93,0   4 RK 0,01378 341 000 780 000 1 121 000 60 608 5 051
721 102,0   5 RK 0,01490 368 000 830 000 1 198 000 65 534 5 461
722 70,5   3 RK 0,01107 274 000 563 000 837 000 48 689 4 057
723 55,0   2 RK 0,00929 230 000 382 000 612 000 40 860 3 405
724 35,5   1 RKV 0,00689 170 000 180 000 350 000 30 304 2 525
725 93,0   4 RK 0,01378 341 000 879 000 1 220 000 60 608 5 051
731 102,0   5 RK 0,01490 368 000 855 000 1 223 000 65 534 5 461
732 70,5   3 RK 0,01107 274 000 580 000 854 000 48 689 4 057
733 55,0   2 RK 0,00929 230 000 394 000 624 000 40 860 3 405
734 35,5   1 RKV 0,00689 170 000 188 000 358 000 30 304 2 525
735 93,0   4 RK 0,01378 341 000 904 000 1 245 000 60 608 5 051
741 102,0   5 RK 0,01490 368 000 879 000 1 247 000 65 534 5 461
742 70,5   3 RK 0,01107 274 000 597 000 871 000 48 689 4 057
743 55,0   2 RK 0,00929 230 000 407 000 637 000 40 860 3 405
744 35,5   1 RKV 0,00689 170 000 195 000 365 000 30 304 2 525
745 93,0   4 RK 0,01378 341 000 929 000 1 270 000 60 608 5 051
751 102,0   5 RK 0,01490 368 000 965 000 1 333 000 65 534 5 461
752 70,5   3 RK 0,01107 274 000 657 000 931 000 48 689 4 057
753 55,0   2 RK 0,00929 230 000 450 000 680 000 40 860 3 405
754 35,5   1 RKV 0,00689 170 000 220 000 390 000 30 304 2 525
755 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 016 000 1 357 000 60 608 5 051
761 88,5   4 RK 0,01311 324 000 1 025 000 1 349 000 57 661 4 805
762 54,5   2 RK 0,00924 228 000 483 000 711 000 40 640 3 387
763 86,5   3 RK 0,01271 314 000 1 062 000 1 376 000 55 902 4 659
801 94,0   3 RK 0,01347 333 000 464 000 797 000 59 244 4 937
802 79,0   3 RK 0,01194 295 000 375 000 670 000 52 515 4 376
811 102,0   5 RK 0,01490 368 000 732 000 1 100 000 65 534 5 461
812 70,5   3 RK 0,01107 274 000 495 000 769 000 48 689 4 057
813 91,5   4 RK 0,01342 332 000 704 000 1 036 000 59 024 4 919
814 93,0   4 RK 0,01378 341 000 780 000 1 121 000 60 608 5 051
821 102,0   5 RK 0,01490 368 000 830 000 1 198 000 65 534 5 461
822 70,5   3 RK 0,01107 274 000 563 000 837 000 48 689 4 057
823 91,5   4 RK 0,01342 332 000 796 000 1 128 000 59 024 4 919
824 93,0   4 RK 0,01378 341 000 879 000 1 220 000 60 608 5 051
831 102,0   5 RK 0,01490 368 000 855 000 1 223 000 65 534 5 461
832 70,5   3 RK 0,01107 274 000 580 000 854 000 48 689 4 057
833 91,5   4 RK 0,01342 332 000 819 000 1 151 000 59 024 4 919
834 93,0   4 RK 0,01378 341 000 904 000 1 245 000 60 608 5 051
841 102,0   5 RK 0,01490 368 000 879 000 1 247 000 65 534 5 461
842 70,5   3 RK 0,01107 274 000 597 000 871 000 48 689 4 057
843 91,5   4 RK 0,01342 332 000 843 000 1 175 000 59 024 4 919
844 93,0   4 RK 0,01378 341 000 929 000 1 270 000 60 608 5 051
851 102,0   5 RK 0,01490 368 000 965 000 1 333 000 65 534 5 461
852 70,5   3 RK 0,01107 274 000 657 000 931 000 48 689 4 057
853 91,5   4 RK 0,01342 332 000 923 000 1 255 000 59 024 4 919
854 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 016 000 1 357 000 60 608 5 051
861 84,0   4 RK 0,01265 313 000 929 000 1 242 000 55 638 4 637
862 54,5   2 RK 0,00924 228 000 483 000 711 000 40 640 3 387
863 83,0   3 RK 0,01235 305 000 978 000 1 283 000 54 318 4 527
901 72,5   2 RK 0,01107 274 000 365 000 639 000 48 689 4 057
902 53,0   2 RK 0,00908 224 000 231 000 455 000 39 936 3 328
903 79,0   3 RK 0,01194 295 000 449 000 744 000 52 515 4 376
911 102,0   5 RK 0,01490 368 000 974 000 1 342 000 65 534 5 461
912 70,5   3 RK 0,01107 274 000 495 000 769 000 48 689 4 057
913 91,5   4 RK 0,01342 332 000 881 000 1 213 000 59 024 4 919
914 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 004 000 1 345 000 60 608 5 051
921 102,0   5 RK 0,01490 368 000 1 094 000 1 462 000 65 534 5 461
922 70,5   3 RK 0,01107 274 000 563 000 837 000 48 689 4 057
923 91,5   4 RK 0,01342 332 000 989 000 1 321 000 59 024 4 919
924 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 123 000 1 464 000 60 608 5 051
931 102,0   5 RK 0,01490 368 000 1 123 000 1 491 000 65 534 5 461
932 70,5   3 RK 0,01107 274 000 580 000 854 000 48 689 4 057
933 91,5   4 RK 0,01342 332 000 1 015 000 1 347 000 59 024 4 919
934 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 153 000 1 494 000 60 608 5 051
941 102,0   5 RK 0,01490 368 000 1 153 000 1 521 000 65 534 5 461
942 70,5   3 RK 0,01107 274 000 597 000 871 000 48 689 4 057
943 91,5   4 RK 0,01342 332 000 1 042 000 1 374 000 59 024 4 919
944 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 183 000 1 524 000 60 608 5 051
951 102,0   5 RK 0,01490 368 000 1 258 000 1 626 000 65 534 5 461
952 70,5   3 RK 0,01107 274 000 657 000 931 000 48 689 4 057
953 91,5   4 RK 0,01342 332 000 1 137 000 1 469 000 59 024 4 919
954 93,0   4 RK 0,01378 341 000 1 288 000 1 629 000 60 608 5 051
961 84,0   4 RK 0,01265 313 000 1 058 000 1 371 000 55 638 4 637
962 54,5   2 RK 0,00924 228 000 625 000 853 000 40 640 3 387
963 83,0   3 RK 0,01235 305 000 1 210 000 1 515 000 54 318 4 527
Differens       0,00001       31  
82 6 564,5     1,00000 24 726 000 59 991 000 84 717 000 4 398 241  

 


 

F. Särskilda förhållanden

 1. Medlem som innehar bostadsrätt skall erlägga insats och upplåtelseavgift med belopp som ovan angivits och årsavgift med belopp som angivits ovan eller som styrelsen annorlunda beslutar. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.
 2. Respektive bostadsrättshavare skall teckna abonnemang för hushållsel.
 3. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick.
 4. Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på sätt som föreningens stadgar föreskriver.
 5. Upplåtelse-, pantsättnings- och överlåtelseavgift kan uttas efter beslut av styrelsen.
 6. Föreningens fastighet deltar i flera gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar i vilka föreningen är skyldig delta. Andelstalen är ännu inte fastställda.
 7. Föreningens årliga kostnader fördelas efter bostadsrätternas andelstal, som bl a är baserade på lägenheternas funktion och yta. Eventuella avvikelser påverkar inte de fastställda andelstalen.
 8. Några andra avgifter än de redovisade utgår icke, vare sig regelbundna eller av särskilt beslut beroende. Det åligger styrelsen att bevaka sådana förändringar i kostnadsläget som bör kräva höjningar av årsavgifter och hyror för att föreningens ekonomi inte skall äventyras.

Stockholm 1998-02-25

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÄLARSTRAND 1

Jan Carles Jan Granmar Lars Hagberg

 


 

G. Enligt Bostadsrättslagen föreskrivet intyg

Undertecknade, som för det ändamål som avses i 3 kap 2 § bostadsrättslagen granskat ekonomisk plan av den 25 februari 1998 för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 får härmed avge följande intyg.

Planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens verksamhet. De faktiska uppgifter som lämnats i planen stämmer överens med innehållet i tillgängliga handlingar och i övrigt med förhållanden som är kända för oss. I planen gjorda beräkningar är vederhäftiga.

För att undvika att onödiga merkostnader uppstår, kräver detta enligt vår bedömning aktivitet och vaksamhet hos föreningens styrelse vad avser tidpunkten för inbetalning av insatser, erläggande av entreprenadsumma för undvikande av dröjsmålsräntor samt starttidpunkt för subventionens påbörjande, i nära samarbete med entreprenör och långivare.

Vi erinrar om styrelsens skyldighet enligt bostadsrättslagens 3 kap 4 §, att om det sedan den ekonomiska planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömning av föreningens verksamhet får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan upprättats av styrelsen och registrerats av registreringsmyndigheten.

Enligt planen kommer det i föreningens hus att finnas minst tre lägenheter avsedda att upplåtas med bostadsrätt.

Föreningen har fler än ett hus. Det är vår bedömning att husen ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen, enligt vår uppfattning, vilar på tillförlitliga grunder.

Stockholm den 8 april 1998

Karl Evert Gustavson
Bygg ing
Köpmansvägen 12
141 43 Huddinge
Kåre Eriksson
Jur kand
Botvidsgatan 27
753 27 UPPSALA
Utskriftvänlig version